Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR RUIMTE(N) EN/OF GOEDEREN/FACILITEITEN/DIENSTEN STICHTING SPORT- EN EVENEMENTENHALLEN VEENDAM

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen onder nummer 01170310.

Algemeen.
Naast de Afdeling Zelfstandige Eenheid Sport van de Gemeente Veendam functioneert Stichting Sport- en Evenementenhallen Veendam (SSE Veendam), als verhuurder Verder te noemen: verhuurder

Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarvan het voorwerp bestaat uit huur/ verhuur c.q. ingebruikneming /-geving van ruimte(n) van de verhuurder, goederen en/of faciliteiten en/of diensten. Indien er in voorkomende gevallen wordt afgeweken van deze voorwaarden dan worden de wijzigingen expliciet opgenomen in de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat: de schriftelijke bevestiging, door de wederpartij voor akkoord getekend, door SSE Veendam voor de in de bevestiging genoemde datum is ontvangen, of; de schriftelijke aanvraag door de SSE Veendam voor akkoord is getekend en aan de wederpartij ter hand is gesteld

Artikel 1. Verhuurd object.
1. Huurder aanvaardt de verhuurde ruimte van de verhuurder en/of de goederen in de staat waarin deze zich bevindt/zich bevinden op de datum van het sluiten van de overeenkomst. In de overeenkomst worden de ter beschikking gestelde ruimte(n)/goederen / faciliteiten / diensten nader omschreven.
2. Huurder dient een afschrift van de overeenkomst binnen 15 dagen na datering doch uiterlijk 4 weken voor de datum waarop het evenement plaats vindt voor akkoord getekend te retourneren waarbij verhuurder zich het recht voorbehoudt de overeenkomst te annuleren onder gelijktijdige toepassing van het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden, indien deze bevestiging na bovenbedoeld tijdstip wordt geretourneerd.
3. Het gehuurde heeft de bestemming als in de overeenkomst nader omschreven, huurder is bekend met deze bestemming en verklaart het gehuurde overeenkomstig deze bestemming te gebruiken. Huurder levert het object op in dezelfde staat waarin het hem/haar is aangeboden en door hem/haar is aanvaard. Ondertekenen van de (huur)overeenkomst impliceert aanvaarding.
4. Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk met de daartoe bevoegde medewerkers van verhuurder worden overeengekomen.

Artikel 2. De prijs.
1. De prijs voor de te gebruiken ruimte(n) van de verhuurder, goederen en/of faciliteiten nader te noemen de huurprijs, is verschuldigd in Nederlands of Europees wettig betaalmiddel en exclusief btw.
2. Verhuurder heeft het recht om voorafgaand aan de feitelijke ingebruikneming van huurder zekerheid te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van vooruitbetaling van (een deel van) de totale huurprijs en extra voorzieningen en/of in de vorm van een bankgarantie.
3. In de overeengekomen huurprijs zijn, tenzij in de overeenkomst anders vermeld, begrepen: de door verhuurder normaal geachte kosten van water, verlichting en verwarming;
4. Personele inzet ten behoeve van schoonmaak, en/of toezichthouders zullen op basis van nacalculatie en werkelijke kosten worden doorberekend

Artikel 3. Betaling / verzuim.
1. Betaling vindt in principe zonder verrekening plaats, tenzij de situatie als voorzien in artikel 10 zich voordoet.
2. Bij boeking dient als aanbetaling 50% van de huursom direct te worden voldaan. De andere 50% dient te worden voldaan 1 maand voor de datum van het evenement huur, of arrangement. De verschuldigde vooruitbetaling respectievelijk de eindafrekening van de huur, of andere kosten dient binnen 30 dagen na factuurdatum door de verhuurder te zijn ontvangen.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is huurder de wettelijke rente over de huurprijs verschuldigd, met dien verstande dat een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Door de verhuurder te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming door huurder, komen voor rekening van huurder. Deze kosten worden in rekening gebracht overeenkomstig de (incasso)tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten.
4. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst, na deugdelijke aanmaning te ontbinden indien huurder in gebreke blijft de bij vooruitbetaling verschuldigde huurtermijnen te voldoen. Verhuurder zal huurder dit bij aangetekend schrijven meedelen. Een en ander onverminderd de overige rechten van verhuurder.

Artikel 4. Schadevergoeding en vrijwaring.
1. Huurder zal verhuurder volledig schadeloos stellen voor alle schade aan goederen en/of personen die voor verhuurder zijn personeel of voor zijn afnemers, dan wel leveranciers mocht ontstaan uit of ten gevolge van handelingen, voorzover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van onrechtmatige daad van huurder, diens personeel of van andere personen, waaronder mede begrepen bezoekers, door huurder tijdens de overeenkomst betrokken. Hieronder is mede begrepen schade die mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruik of het aan- of afvoeren van eigendommen van huurder, diens personeel of van andere personen, door huurder bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken.
2. Al hetgeen na ontruiming beschadigd of vermist zal blijken te zijn door welke oorzaak dan ook, zal verhuurder voor rekening van huurder herstellen dan wel vervangen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.
3. Huurder zal verhuurder geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld. Indien een derde een vordering tegen de verhuurder instelt, zal verhuurder huurder daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal verhuurder zich van elke handeling onthouden, tenzij huurder hem daartoe toestemming geeft of huurder in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.
4. Huurder zal zich deugdelijk verzekeren en verzekerd houden en zal verhuurder desgewenst inzage in de polis verlenen.

Artikel 5. Wederverhuur.
1. Huurder is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de gehuurde ruimte(n) in de gebouwen geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven en/of te verhuren al dan niet tegen betaling.
2. Huurder is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder in en/of rondom de gehuurde ruimte(n) in de gebouwen exposities in te richten en/of te doen inrichten.
3. Huurder is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan de buiten en/of binnenkant van de gehuurde ruimte(n) in de gebouwen borden, spandoeken, reclameverlichting, luidsprekers of andere voorwerpen van welke aard ook aan te (doen) brengen; verhuurder kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
4. Huurder dient verhuurder uiterlijk ��n maand voorafgaand aan de feitelijke ingebruikneming een plan van inrichting te overleggen teneinde te toetsen aan brandveiligheidsaspecten. Huurder verplicht zich voor zover nodig het plan van inrichting aan te passen aan de eisen die de brandweer stelt.

Artikel 6. Technische installaties.
1. Uitsluitend personeel van verhuurder en, na voorafgaande schriftelijke toestemming, personeel van huurder is gerechtigd tot bediening van de technische installaties.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit technische storingen tenzij sprake is van bewezen nalatigheid of achterstallig onderhoud door verhuurder.
3. Huurder is niet gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, andere dan de in de gehuurde ruimte(n) in de gebouwen aanwezige of voorziene technische apparatuur te gebruiken en/of eigen technische installaties mee te nemen.

Artikel 7. Overige voorzieningen.
1. Verhuurder exploiteert de horecavoorziening en de verkoop van eet- en drinkwaren.
2. Huurder is niet gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, eet- en/of drinkwaren te verstrekken of te gebruiken die niet betrokken zijn van verhuurder.
3. Algemene ruimten mag huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder in gebruik nemen voor commercieel gebruik.
4. Huurder garandeert verhuurder een ongestoorde exploitatie van de horecavoorziening en zal de ruimte(n) rond de buffetten, restaurant, pantry�s en dergelijke niet in gebruik nemen.
5. De huurder is verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen van persoonlijk letsel.
6. De huurder is ervoor verantwoordelijk dat ten tijde van gebruik van de accommodatie voldoende EHBO materiaal voorhanden is.
7. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen/ziekte ten gevolgen van sportbeoefening. Deelnemers dienen desgewenst doktersadvies in te winnen alvorens deel te nemen aan sportbeoefening.
8. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het inzetten van gekwalificeerde toezichthouders conform de wettelijke bepalingen. Een en ander uitsluitend in overleg en in overeenstemming met de verhuurder. Verhuurder kan desgewenst verzoeken documentatie te overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van een gekwalificeerd toezichthouderschap.

Artikel 8. Onderhoud.
1. Indien de verhuurder het nodig oordeelt aan de accommodatie of aan belendingen onderhoud, herstel, vernieuwing of andere werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten, of indien deze nodig zijn in verband met eisen of maatregelen van de overheid of openbare nutsbedrijven, zal de huurder de personen, nodig voor het verrichten van die werkzaamheden en maatregelen, in de accommodatie toelaten en die werkzaamheden en maatregelen en het eventuele ongerief gedogen, zonder daarvoor enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te kunnen vorderen. De verhuurder zal omtrent het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden de wederpartij tijdig schriftelijk op de hoogte stellen.
2. De verhuurder zal een gebrek van de accommodatie waardoor de wederpartij niet in staat is de accommodatie te gebruiken voor de overeengekomen activiteit binnen een redelijke termijn (zulks afhankelijk van de aard en omvang van het gebrek) herstellen.
3. Indien als gevolg van de hiervoor genoemde werkzaamheden, of van een gebrek aan de accommodatie, de wederpartij niet in staat is de accommodatie te gebruiken voor de overeengekomen activiteit, heeft de wederpartij recht op een evenredige vermindering van de gebruikersvergoeding.

Artikel 9. Toezicht.
1. De door verhuurder aangewezen persoon of personen hebben te allen tijde toegang tot de accommodatie, om zich te kunnen overtuigen of de wederpartij zijn verplichtingen nakomt, dan wel om na te gaan of aan de accommodatie reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht.
2. Bewijzen van bevoegd toezichthouderschap, EHBO en BHV moeten, ten allen tijden kunnen worden overlegd, alsmede identificatie van op de documenten vermelde personen.

Artikel 10. Oplevering.
1. Huurder is verplicht de gehuurde ruimte(n) in de gebouwen op de in de huurovereenkomst afgesproken tijd geheel ontruimd, veegschoon, en in de oorspronkelijke goede staat af te leveren.
2. Heeft huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip ontruimd en in de oorspronkelijke staat teruggebracht, dan is verhuurder gerechtigd de zaak in oorspronkelijke staat te laten terug brengen voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 11. Klachten.
1. Huurder dient onvolkomenheden aan de door hem gehuurde ruimte(n) in de gebouwen dan wel de technische installaties en/of de overige voorzieningen bij de aanvang van de huurovereenkomst dan wel terstond nadat hij deze heeft geconstateerd schriftelijk en mondeling te melden aan verhuurder.
2. Indien huurder niet heeft gehandeld overeenkomstig het vorige lid kan hij zich er tegenover verhuurder niet op beroepen dat de ruimte(n) en/of de technische installaties in de gebouwen en/of de overige voorzieningen niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen tenzij de onvolkomenheden zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan en huurder in redelijkheid niet kan worden tegengeworpen dat hij/zij het object niet vooraf deugdelijk heeft laten inspecteren.

Artikel 12. Annulering.
Indien huurder de overeenkomst wenst te annuleren dient dit schriftelijk bij aangetekend schrijven plaats te vinden en is verhuurder gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling huurder een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van het totaal overeengekomen huurbedrag:
Tot de 6e maand voor de datum van het evenement, huur of arrangement: 10%
Tot en met de 4e maand voor de datum van het evenement/huur of arrangement: 30%.
Tot en met de 2e maand voor de datum van het evenement huur of arrangement: 50%
Vanaf 1 maand voor de datum van het evenement huur of arrangement: 100%.
E�n en ander onverminderd het recht van verhuurder op vergoeding van de op het tijdstip van annulering gemaakte bijzondere voorbereidingskosten, respectievelijk overige kosten ten behoeve van de huurovereenkomst.

Artikel 13. Faillissement, surs�ance van betaling.
1. Ingeval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van huurder, is verhuurder bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring al voordat de huurder in verzuim is geraakt.
2. Verhuurder is gerechtigd zekerheidstelling te vragen voor nakoming van de op de huurder rustende verplichting, indien hem na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis gekomen zijn, die goed grond geven te vrezen dat huurder zijn verplichtingen jegens verhuurder niet zal nakomen.
3Indien huurder er niet in slaagt de in het vorige lid vermelde vrees weg te nemen en hij niet voldoet aan het verzoek tot het stellen van zekerheid, dan is verhuurder gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring al voordat huurder in verzuim is geraakt.
4. Maakt verhuurder van het in de leden 2 en 3 van dit artikel vermelde ontbindingsrecht geen gebruik, dan is huurder verplicht de schade te vergoeden die verhuurder lijdt doordat geen wederzijdse, nakoming maar ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.
1. Huurder kan alleen dan verhuurder aansprakelijk houden tot schadevergoeding, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Eventuele aansprakelijkheid wordt beperkt tot de netto-faktuurwaarde van de verrichte prestaties. Schade voorzover bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst of vervolg- en of leveringsvoorwaarden, komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
2. Indien het gehuurde schade lijdt of door welke andere oorzaak dan ook geheel of gedeeltelijk in het ongerede geraakt en tengevolge daarvan niet aan huurder ter beschikking kan worden gesteld dan wel tengevolge waarvan de huurovereenkomst niet kan worden voortgezet, en de schade niet aan verhuurder kan worden toegerekend, kan verhuurder aansprakelijkheid uitsluiten door een beroep te doen op overmacht.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van apparatuur, materialen en goederen, die voor het realiseren van het evenement door huurder in de gebouwen van verhuurder zijn gebruikt of ingebracht.
4. Indien in verband met de uitvoering van deze overeenkomst anderen dan huurder schade lijden, is verhuurder nimmer verplicht tot schadevergoeding aan die derden, behoudens voorzover verhuurder die schade heeft veroorzaakt door eigen opzet of eigen grove schuld.
5. Verhuurder is verder nimmer aansprakelijk tot vergoeding van schade indien dit, gezien de onderlinge verhouding van partijen, de wederzijds kenbare belangen, de aard van de aansprakelijkheid, de hoogte van de schade, de hoogte van de tegenprestatie en de overige omstandigheden van het geval naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid ontoelaatbaar zou zijn.

Artikel 15. Overige verplichtingen huurder.
1. Huurder verplicht zich alle door verhuurder te nemen maatregelen van veiligheid en orde op te volgen en al het nodige te doen dat deze maatregelen ook door bezoekers in acht worden genomen. In alle publieksruimten in de gebouwen geldt voor huurder een rookverbod.
2. Huurder is verplicht vrije toegang te verschaffen aan allen die ten behoeve van het goed functioneren van de gebouwen, de installaties en faciliteiten hiertoe door de verhuurder zijn gemachtigd.
3. Ten behoeve van verhuurder dienen een aantal toegangsplaatsen om niet door huurder beschikbaar te worden gesteld.
4. Huurder mag niet meer plaatskaarten uitgeven dan wel personen toelaten dan het maximaal aantal personen zoals voor de betreffende ruimte is vastgesteld door verhuurder.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen.
1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
2. Verhuurder en huurder leggen hun geschillen voor aan de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.